پاورپوینت استراتژی بازاریابی برای مرحله ورود به بازار

۱۲,۰۰۰ تومان

پیشتاز بودن مزیت های رقابتی بالقوه زیادی برای شرکت به ارمغان می آورد اما ریسک های بزرگی را نیز به همراه دارد.برخی از شرکت های پیشگام سهم بازار برتر خود را در یک طبقه محصول حفظ می کنند و به این وسیله به سودهای قابل توجهی دست می یابند.اگرچه اینکه دیگر شرکتهای پیشگام از موفقیت کمتری برخوردارند همچون کارگاه ابزار ایلینویس که با وجود محصولات جدید خود همیشه نتوانسته است سهم بازار برتر را از آن خود کند.که در برخی موارد این ناکامی نتیجه استراتژی ایلینویس در پرهیز از رقابت و تمرکز روی بخش های خاص بازار بوده است.اما در موارد دیگر شرکت های پیرو،با ارائه خدمات برتر یا وضع قیمت های کمتر از شرکتهای پیشگام پیشی گرفته اند.

هدف اصلی شرکت ها از توسعه بازار و معرفی محصول جدید تضمین رشد سود و فروش های شرکت در آینده است.

همانطور که نمودار زیر نشان می دهد انواع مختلف محصولات جدید برای حصول به اهداف استراتژیکی مختلفی نیازمند می باشند.

برخی از منابع بالقوه مزیت رقابتی که فراروی پیشگامان قرار دارد عبارت است از:

.1اولین انتخاب موقعیت ها و بخش های بازار: این شرکت ها این فرصت را دارند تا محصولی را طراحی و به بازار عرضه کنند که از نظر بزرگترین بخش مشتریان مهمترین ویژگی های مطلوب مورد نظر آنها را داراست

.2 شرکت پیشگام قواعد بازی را تعریف و تعیین می کند: اقدامات شرکت پیشگام روی متغیرهایی چون کیفیت،قیمت و توزیع و خدمات پس از فروش استانداردهایی را تعیین می کند که اگر این شرت این استانداردها را به اندازه کافی سخت و دشوار تعیین کند آنگاه هزینه ورود به این صنعت برای رقبا افزایش خواهد یافت.

0
۱۲,۰۰۰ تومان